• 530 913 233
 • kontakt@jurabox.pl
 • ul. Wojska Polskiego 21, 42-440 Podzamcze

Regulamin


SERWISU INTERNETOWEGO WWW.JURABOX.PL

 1. WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.jurabox.pl (zwany dalej „Sprzedawca”) jest spółka „Zamek” Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu 42-440 przy ulicy Kościuszki 66, NIP: 6491130731, REGON: 272646518, telefon: +48 530913233, poczta elektroniczna: kontakt@jurabox.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności warunki i zasady korzystania przez Klientów z Serwisu, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 1. DEFINICJE
 • Sprzedawca – „Zamek” Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu 42-440 przy ulicy Kościuszki 66, NIP: 6491130731, REGON: 272646518, telefon: +48 530913233, poczta elektroniczna: kontakt@jurabox.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 • Produkt, Dieta – Zestaw 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1300 do 3000 kcal dostarczamy klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia)
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);.
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
 • Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jurabox.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 • Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Weekend – sobota i/lub niedziela.
 • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 • Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce ”gdzie dowozimy?” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Siła Wyższa – zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Operatora, niemożliwe do przewidzenia, którym skutkom nie można zapobiec, w szczególności: warunki pogodowe niedające się przewidzieć, wpływające na pracę Serwisu, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, epidemie, strajki. Za zdarzenie równoważne Sile Wyższej uznaje się wydanie aktów prawa powszechnie obowiązującego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wpływających na możliwość realizacji Umów Sprzedaży.
 1. ZAMÓWIENIE PRODUKTU
 • Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez Serwis Internetowy i wybór Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce „Diety”
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień drogą elektroniczną na adres kontakt@jurabox.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 • W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży w tym Dane osobowe wskazane w pkt 15 ust. 7 Regulaminu, a w przypadku Klienta chcącego otrzymać fakturę VAT, Klient zobowiązany jest również do wskazania niezbędnych danych do wystawienia faktury, widocznych po kliknięciu checkboxa „Chcę otrzymać fakturę”.
 • Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 • Wiadomość potwierdzająca Zamówienie zawiera ustalone warunki Zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 • Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu Zamówienia w terminie 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków Zamówienia i zawarciem Umowy o treści zawartej w ww. potwierdzeniu Zamówienia.
 1. WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU
 • Zamówienia cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:

Tabela nr 1

Zmiana/Zamówienie/ potwierdzone w:

Do godz.:

Zostanie dostarczone/zmienione na:

Zamówienie złożone po godz.

Zostanie dostarczone/zmienione na:

Poniedziałek

12:00

Środę

12:00

Czwartek

Wtorek

12:00

Czwartek

12:00

Piątek

Środa

12:00

Piątek

12:00

Sobotę

Czwartek

12:00

Sobotę

12:00

Poniedziałek

Piątek

12:00

Poniedziałek

12:00

Wtorek

Sobotę

12:00

Wtorek

12:00

Środę

Niedzielę

23:00

Środę

23:00

Czwartek

 1. Zmiana/Zamówienie potwierdzone w poniedziałek do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na środę, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone w poniedziałek po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na czwartek
 2. Zmiana/Zamówienie potwierdzone we wtorek do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na czwartek, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone we wtorek po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na piątek
 3. Zmiana/Zamówienie potwierdzone w środę do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na piątek, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone w środę po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na sobotę
 4. Zmiana/Zamówienie potwierdzone w czwartek do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na sobotę, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone w czwartek po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na poniedziałek
 5. Zmiana/Zamówienie potwierdzone w piątek do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na poniedziałek, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone w piątek po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na wtorek
 6. Zmiana/Zamówienie potwierdzone w sobotę do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na wtorek, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone w sobotę po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na środę
 7. Zmiana/Zamówienie potwierdzone w niedzielę do godziny 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na środę, natomiast zmiana/zamówienie potwierdzone w niedzielę po godzinie 12:00 zostanie dostarczone/zmienione na czwartek.
 • Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
 1. przesłania na adres e-mail kontakt@jurabox.pl potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt) lub
 2. dokonania płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
 • Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 • Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w Zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.
 • Odstępstwa od ust. 3 i 4 mogą być stosowane wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu przez niego ustalonych zmian.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówień w następujących przypadkach:
  1. złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  2. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  3. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  4. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Pierwsza dostawa Produktu następuje wedle zasady opisanej w ust. 8 lecz nie wcześniej niż pierwszego Dnia Roboczego po zaksięgowaniu wpłaty bądź wysłaniu przez Klienta potwierdzenia przelewu na adres wskazany w ust. 2.
 • Dostawa jest ograniczona do miejscowości wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się w godzinach od 19.00 do 23.00 dnia poprzedniego w stosunku do tego, na który dokonano Zamówienia. Koszt dostawy Produktu jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego.
 • W przypadku Weekendu, Produkt dostarczany jest z góry na dwa dni dnia poprzedniego, tj. w piątek w godzinach od 19.00 do 23.00, niezależnie od tego czy Zamówienie obejmuje obydwa dni Weekendu, czy tylko jeden z nich, gdyż podczas Weekendu Sprzedawca nie realizuje dostaw. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji Zamówienia w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy innych niż Weekend lub gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 • Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w czasie trwania Umowy Sprzedaży po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty e-mail. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Czas trwania Umowy Sprzedaży zostanie w takim przypadku przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 • Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszystkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Dopuszczalność przygotowania określonej diety winno zostać ustalone przed złożeniem Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zatajeniem, nieujawnieniem, w tym również nieświadomym nieudzieleniem informacji o których mowa w zdaniu pierwszym.
 • Zrealizowanie Zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt. 12 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.
 • W razie nieodebrania przez Klienta Produktu, spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Produktu lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 • W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy (czynniki atmosferyczne, decyzje służb państwowych), które utrudnią lub uniemożliwią dostawę Produktu, Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie, a Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po jego dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy Sprzedaży.
 • Dostarczenie Produktu pod wskazany adres jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 • W przypadku skutecznej rezygnacji z realizacji Umowy Sprzedaży, Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania Umowy Sprzedaży określonego w Tabeli 1.
 • W przypadku zmiany Produktu w czasie trwanie Umowy Sprzedaży, na inny Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy w Zamówieniu.
 1. METODY PŁATNOŚCI
 • Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP o numerze: 21102024980000800201779511
 2. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
 • Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku wpłaty za Zamówienie w ww. terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 • Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 • Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA, ROZWIĄZANIE UMOWY
 • Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.
 • Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Klient mimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem stosownego terminu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, w dalszym ciągu w sposób uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy Sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 • Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jurabox.pl w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 dnia następnego, po którym dostawa miała zostać zrealizowana.
 • Złożona reklamacja powinna zawierać:
 1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
 2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 • Skutecznie złożoną reklamację Sprzedawca rozpatrzy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 • W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 • Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji bądź o przyczynie nierozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem e-mail podanego przez Klienta.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wówczas termin na rozpatrzenie reklamacji rozpocznie się w dniu, w którym składający reklamację dostarczy Sprzedawcy brakujące informacje.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. osobowych czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu w przypadku:
 1. okoliczności niezależnych od Sprzedawcy (Siła Wyższa, działanie osoby trzeciej, działanie Klienta),
 2. wykonywania prac naprawczych, konserwacyjnych, modyfikacyjnych,
 3. błędu lub opóźnienia w transmisji.
 1. PRAWA KONSUMENTA
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. DANE OSOBOWE
 • Administratorem Danych osobowych jest: „Zamek” Sp. z o.o. NIP: 649-11-30-731, REGON: 272646518, z siedzibą przy ul. Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec
 • Złożenie przez Klienta Zamówienia jest tożsame z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
 • Dane osobowe będą̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia RODO jako informacje niezbędne do zawarcia i realizacji przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży, w związku z akceptacją Regulaminu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f Rozporządzenia RODO.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień́, o których mowa poniżej należy kontaktować́ się̨ pod adresem e-mail: iod@jurabox.pl
 • Klientowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia/zawarcia Umowy Sprzedaży obejmują̨: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 • Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń́ lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 • Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 • Klientowi, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Sprzedawca nie odpowiada za dane wprowadzone przez Klienta.
 1. PRAWA AUTORSKIE
 • Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa niematerialne, materiały objęte prawem własności intelektualnej, informacje i zawartość Serwisu bądź informacje stanowiące element usług Sprzedawcy, projekt Serwisu, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy, a także ich wybór, ułożenie oraz poprawki, a także rozwiązania techniczne są własnością Sprzedawcy lub podmiotu trzeciego, który zawarł umowę ze Sprzedawcą.
 • Żadna licencja ani inne prawa własności intelektualnej nie zostają udzielone, przeniesione, domniemane lub implikowane w związku z Umową zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, mocą której Klient korzysta z usług objętych Umową Sprzedaży czy Zamówieniem. Klient nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
 • Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Klienta żadnego odrębnego oświadczenia. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 • Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.