• 530 913 233
 • kontakt@jurabox.pl
 • ul. Wojska Polskiego 21, 42-440 Podzamcze

Regulamin konkursu

 •  1
 1. Organizatorem konkursu JURABOX (dalej: „Konkursem”) jest Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec, z kapitałem zakładowym w kwocie 809.700,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040816, NIP: 6491130731, REGON: 272646518 (dalej: „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec, z kapitałem zakładowym w kwocie 809.700,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040816, NIP: 6491130731, REGON: 272646518.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Konkurs jest prowadzony w dniach od dnia … 2020 r. do dnia … 2020 r.
 6. Nadzór nad przebiegiem Konkursu, w tym udzielaniem wszelkich informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • 2
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 • 3
 1. W Konkursie przewidziano wyłącznie jedną nagrodę. Nagrodę otrzyma osoba wyłoniona w sposób opisany w § 6 Regulaminu (dalej: „Laureat”).
 2. Nagrodą w Konkursie są 3 dni darmowej diety zawierającej 5 posiłków, dostarczanej do Laureata w wybranym przez niego terminie (dalej: „Nagroda”).
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może odmówić przyjęcia Nagrody lub zrzec się Nagrody. W takiej sytuacji Laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Każdy Uczestnik może przystąpić do Konkursu jedynie raz.
 • 4
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na profilu Facebookowym: JuraBox- Catering Dietetyczny
 2. Konkurs trwa od dnia 12.03.2021 r. od godziny 00:01 do dnia 15.03.2021 r. do godziny 23:59.
 • 5
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie komentarza pod postem konkursowym na profilu facebookowym JuraBox- Catering Dietetyczny, który będzie odpowiedzią na pytanie zawarte w poście oraz polubienie i udostępnienie grafiki.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie będą dostępne na profilu Facebookowym JuraBox- Catering Dietetyczny.
 • 6
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga spełnienia warunków zgodnie z § 5 ust. 1.
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.
 4. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni wyłącznie dwóch Laureatów.
 5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pomocą wiadomości tekstowej lub telefonicznie. W odpowiedzi Laureat zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi w terminie 5 (pięciu) dni danych niezbędnych do wysłania mu Nagrody.
 6. Brak przekazania Organizatorowi danych, o których mowa w § 6 ust. 5 powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od jego zakończenia.
 8. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Laureatom w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom na koszt Organizatora.
 • 7
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy ingerują w mechanizm działania Konkursu.
 • 8
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
 2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 3. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora,
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 10
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpoznawana przez Organizatora.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, opis stanu faktycznego oraz uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni.
 • 11
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego.
 3. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebookowym JuraBox- Catering Dietetyczny
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu Facebookowym: JuraBox- Catering Dietetyczny oraz stronie internetowej www.jurabox.pl